Statut Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

STATUT
STOWARZYSZENIA ROWEROWY GRUDZIĄDZ


Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w propagowanie i rozwój transportu rowerowego oraz infrastruktury i turystyki rowerowej.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Grudziądz, a w dalszej kolejności obszar województwa kujawsko-pomorskiego i całej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Grudziądz.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, zgodnie z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz z własnym Statutem. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeniowych
oraz innych organizacji, których cele statutowe są zbliżone do Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz.

§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków jak również może ono zatrudniać pracowników. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§6
Stowarzyszenie używa własnego logo, pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałą Stowarzyszenia.

§7
Stowarzyszenie może korzystać z różnych źródeł finansowania.

§8
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


Rozdział 2
Cele i środki działania

§9
Podstawowym celem stowarzyszenia jest promocja transportu rowerowego, turystyki rowerowej, rozwijanie infrastruktury rowerowej oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów jako niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Powyższe cele realizowane będą poprzez:

1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Grudziądz, ze szczególnym uwzględnieniem interesu lokalnego środowiska rowerzystów,
2. działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego poprzez popularyzowanie roweru jako alternatywnego i najbardziej przyjaznego środowisku środka komunikacji,
3. promowanie turystyki oraz sportu rowerowego,
4. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem organizacji ruchu drogowego, a w szczególności infrastruktury rowerowej,
5. działania na rzecz budowy infrastruktury rowerowej służącej poprawie bezpieczeństwa,
6. działania na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom,
7. pomoc w wytyczaniu przebiegu nowych tras rowerowych,
8. współpracę z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej,
9. monitoring działań organów administracji publicznej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej,
10. monitoring istniejącego systemu dróg rowerowych i infrastruktury rowerowej oraz przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służących rowerzystom,
11. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i organizacji pozarządowych,
12. współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe,
13. szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
14. działania na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego,
15. organizowanie rowerowych imprez masowych o charakterze turystycznym i sportowym,
16. publikowanie na stronie internetowej www.rowerowygrudziadz.pl informacji na temat wyżej wymienionych zadań.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która ukończyła 16 lat i złożyła pisemną deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. W przypadku osoby w wieku poniżej 18 roku życia do uzyskania członkostwa wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego. Nie przysługuje im bierne prawo wyborcze.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu pisemnej deklaracji, w której określi się rodzaj oraz sposób świadczonej pomocy i na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój ruchu rowerowego.
8. Powołanie kandydata na członka honorowego nastąpi przez podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, a poza powyższym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 (dwanaście) miesięcy,
- z powodu naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz Stowarzyszenia,
- z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia wykluczającej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można jednorazowo powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 18
1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli w głosowaniu udział wzięła co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje się conajmniej raz w roku.
4. O miejscu, terminie, porządku obrad Walnego Zebrania Członków i sposobie głosowania Zarząd powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, za pośrednictwem poczty elektronicznej tych członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail oraz wyrazili zgodę otrzymywania zawiadomień o Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listami poleconymi pozostałych członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po piętnastu minutach, bez względu na liczbę obecnych, chyba że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej zapłaty,
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych kompetencjami innych władz Stowarzyszenia,

 

Zarząd

§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym z Prezesa oraz Wiceprezesa. Powierzenia funkcji Prezesa i Wiceprezesa dokonują członkowie Zarządu spośród siebie.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
4. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej liczby głosów głos prezesa jest rozstrzygający.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, ale tylko z głosem doradczym.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
3. Wyboru przewodniczącego dokonuje Komisja, przy czym w trakcie trwania kadencji członków Komisji może nastąpić zmiana przewodniczącego Komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności działań Stowarzyszenia. Komisja w celu wykonywania swych działań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) w szczególnych przypadkach członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów - nie przewiduje się natomiast wynagrodzenia
za pracę.


§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 5
Sposób reprezentacji

§ 26
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W pozostałych sprawach do reprezentacji uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

Rozdział 6
Majątek i gospodarka finansowa

§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) inne źródła.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 28
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po piętnastu minutach, bez względu na liczbę obecnych.

§ 29
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, po trzydziestu minutach, bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

§ 30
Sprawy nieuregulowane w Statucie lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, w zgodzie z celami statutowymi Stowarzyszenia.